Přejít k hlavnímu obsahu
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěných periodik a periodik v digitální podobě vydavatelství 4H production s.r.o.

 

1. Obecná ujednání

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku tištěných periodik formou předplatného upravují smluvní vztahy mezi předplatitelem periodického tisku (dále "předplatitel") a vydavatelem periodického tisku, společností 4H production s.r.o., IČ: 28471831, Libušská 145/53, 14200 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144054 (dále jen "vydavatel"). Doručování předplatného po území ČR zajišťuje: Česká pošta, s. p. – středisko Postservis.

1.2. Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s vydavatelem uzavřela smlouvu o předplatném a doručování předplacených periodik vydavatele.

1.3. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného periodika předplatiteli zaslaného na základě objednávky předplatného ze strany předplatitele u vydavatele, nebo úhradou předplatného.

 

2. Objednání předplatného

2.1. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu vydavatelství 4H production s.r.o., nacházejícího se na stránkách www.bankovnictvionline.cz, doručením řádně vyplněného objednávkového kupónu, osobně v sídle vydavatele, nebo zasláním objednávky:

2.2. V písemné objednávce by měly být vyplněny tyto údaje:

 • Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou).
 • Příjmení a jméno / název firmy.
 • Ulice a číslo domu.
 • PSČ a obec.
 • Telefon, e-mail.
 • IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, spojové číslo (SIPO).
 • Název periodika (Bankovnictví) a počet výtisků.
 • Objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.
 • Způsob platby: faktura, poštovní poukázka či jiným způsobem, který je vydavatelem umožněn;V případě učinění objednávky písemně nebo osobně též i podpis nebo razítko.

2.3. Všechna předplacená tištěná periodika lze doručovat na P. O. BOX zákazníka, který bude uveden v objednávce.

2.4. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou předplatiteli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaných vydavatelem.

2.5. Vydavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném. Doklad bude zasílán výhradně ve formátu PDF. [Tento způsob fakturace je podpořen legislativou v ČR (zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 26, odst. 2), doklady mají všechny náležitosti v souladu s platnými právními předpisy, jedná se o originály a faktury již nebudou zaslány poštou.]. V případě, kdy bude předplatitel vyžadovat vystavení vytištěného dokladu na kancelářský papír 80 g/m2, opatřeného podpisem, případně razítkem, objedná si tento dokument na e-mailové adrese: predplatne@bankovnictvimagazin.cz. Takto vytvořený doklad si může buď osobně vyzvednout na adrese 4H production s.r.o., Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 – Libeň (služba je zdarma), nebo mu bude zaslána poštou na adresu, kterou uvede v objednávce (služba je poskytnuta ve výši hodnoty ceny poštovného doporučeného dopisu + dobírečného, případně poštovného za obyčejný dopis, bude-li poštovné uhrazeno předem převodem na účet vydavatele na základě proformafaktury; v obou případech bude spolu s dokladem za předplatné zaslán poštou i doklad za uhrazené poštovné, případně i dobírečné).

2.6. Doručování periodika zahájí vydavatel dodáním nebližšího vydání, které bude následovat po uplynutí pěti pracovních dnů od obdržení objednávky.

 

3. Změny v dodávání tisku

3.1. Vydavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen: doklad) s vyznačenými údaji o předplatném. Vydavatel doručování zahájí dodáním nebližšího vydání, které bude následovat po uplynutí pěti pracovních dnů od obdržení objednávky.

3.2. Předplatitel je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích na objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).

3.3. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na niž je prováděno dodávání periodického tisku, je nutné informovat vydavatele stejnými prostředky, jež jsou uvedeny v čl. 2, odst.1. této smlouvy, nejméně však deset pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.

3.4. Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování periodika na předplatitelem určenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba všech přerušení u tohoto předplatitele v průběhu jednoho kalendářního roku překročila šest měsíců. Vydavatel se zavazuje, že přeruší doručování deníku v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti.

3.5. Předplatné může být zrušeno odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, že předplatitel nezaplatí předplatné do deseti dní ode dne splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran.

3.6. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď jedním ze způsobů, uvedených v čl. 2.1. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným předplatitelem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik).

 

4. Platba předplatného

4.1. Každý předplatitel po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti.

4.2. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak předplatitel neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebrané výtisky za předplatitelem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny.

4.4. V případě prodlení se zaplacením předplatného má vydavatel právo požadovat po předplatiteli úrok z prodlení ve výši 0,075 % denně z dlužné částky.

4.5. Frekvence plateb je roční, není-li dohodnuto jinak.

4.6. Při bankovních převodech z účtů vedených mimo ČR, nese veškeré náklady za transakci předplatiel a musí být hrazeny k jeho tíži, v platebním příkazu je tedy třeba zadat  F e e s :  O U R. V opačném případě bude částka vyúčtovaná bankou vydavatele přeúčtována předplatiteli.

 

5. Reklamace

5.1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

 • Nedodání výtisku.
 • Dodání neúplného nebo poškozeného výtisku.
 • Dodání nekvalitně vytištěného výtisku.
 • Nevložení příloh do výtisku.

Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na kontaktech, uvedených v čl. 2.1. nebo na adrese vydavatele.

5.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání vydání dalšího čísla téhož časopisu.

5.3. Deník bude doručován v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení deníku také v případě, kdy místo dodání deníku nebude dosažitelné osobním automobilem.

5.4. V případě oprávněné reklamace, kdy předplatiteli nebyl doručen náhradní výtisk, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné.

5.5. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně pobíhajícími psy). Schránka musí být řádně označena jménem (názvem) předplatitele nebo, není-li odběratel totožný s osobou předplatitele, jménem (názvem) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.

5.6. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

5.7. Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo území České republiky se neřídí těmito ustanoveními.

 

6. Marketingové akce

6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) předplatiteli pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

6.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiné zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.

6.3. Předplatitel nemůže využít nabídku předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, ani slevu důchodce/studen­t/učitel, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese předplatitele. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové předplatné či nikoliv.

6.4. Vydavatel poskytuje slevu důchodce/studen­t/učitel pouze pro občany ČR – nepodnikatele. Vystavuje-li vydavatel předplatiteli fakturu s uvedením IČ a/nebo DIČ předplatitele, slevu důchodce/studen­t/učitel neposkytuje.

6.5. Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).

6.6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.

6.7. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu předplatitele, a to i v případě, kdy jeho příjemcem bude osoba odlišná od předplatitele, ledaže by předplatitel v objednávce výslovně určil jinak. Zvláštní plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka, či kurýrní službou. Vydavatel zasílá zvláštní plnění do 30 dnů od zaplacení předplatného.

6.8. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy předplatitele zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu a předplatitel si ho může vyzvednout na adrese vydavatele (čl. 2.1.). Na písemnou žádost předplatitele může být zvláštní plnění odesláno znovu na náklady předplatitele.

6.9. V případě zpoždění či ztráty zásilky se zvláštním plněním z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere předplatitel na vědomí, že doručení zvláštního plnění může být opožděno do vyřízení reklamace.

6.10. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již dárek na skladě a dodavatel není schopen zajistit stejný druh dárku, popř. stejnou značku či stejného výrobce, vyhrazuje si vydavatel právo zaslat předplatiteli dárek obdobný ve srovnatelné hodnotě.

6.11. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není vydavatelem fakturováno. Vydavatel při případné reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Předplatitel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění. V této souvislosti předplatitel bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje dvouletou záruku na zboží.

6.12. Veškeré soutěže pořádané vydavatelem jsou zdarma. Účastí v soutěži rozumíme odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami. Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele. Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž. Výhercem soutěže se stává soutěžící, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky a poté je náhodným algoritmem vylosován ze všech takových soutěžících. Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Registrovaný uživatel bude uveden svým uživatelským jménem, neregistrovaný uživatel rodným jménem a příjmením. Výhra bude soutěžícímu doručena Českou poštou nebo jinou přepravní společností na korespondenční adresu uvedenou při registraci do uživatelského účtu nbeo předána osobně. Soutěžící se souhlasem s těmito soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu výherce proběhne bez předchozího odsouhlasení této adresy ze strany soutěžícího. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Pořadatel je povinen informovat o výsledku soutěže spolupořadatele, který odešle výherci soutěže výhru do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Výhra bude doručena výhradně přepravní službou na uvedenou korespondenční adresu výherce, osobní převzetí není možné.Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání. Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce. Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6.13. Pro soutěže na sociálních sítích platí veškerá pravidla pro soutěže uvedená v tomto dokumentu. Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků soutěže, kteří splní zadaná kriteria. Vyhlášení proběhne na naší stránce eventu/soutěže.Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail) za účelem doručení výhry. Účastí v soutěži na sociálních sítích uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami. Naše soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem, Instagramem či jiným provozovatelem sociálních sítí a tedy za ně neručí. 

 

7. Digitální předplatné

7. 1. Zvláštní ustanovení pro periodika v digitální podobě, produkty a služby webu www.bankovnictvionline.cz a aplikace pro PC, tablety a mobilní telefony

7.1.1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronické verze titulů vydavatele nebo jinými elektronickými produkty vycházejících z titulů a produktů vydavatele.

7.1.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského jména (loginu) a hesla.

7.1.3. Specifickým produktem jsou digitální tituly čitelné na webu ve flashovém prohlížeči; a v aplikaci v tabletech a mobilních telefonech) (dále jen: „e-tituly“).

 

7.2. Práva a povinnosti vydavatele

7.2.1. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu předplatitele v souladu s přijatou objednávkou předplatitele.

7.2.2. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat předplatitelem. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

7.2.3. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

7.2.4. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo předplatitele, který porušil povinnosti obsažené v článku 7.5., Práva a povinnosti předplatitele.

 

7.3. Práva a povinnosti předplatitele

7.3.1. Předplatitel se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem, Práva a povinnosti předplatitele.

7.3.2. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

7.3.3. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři). Toto právo opravňuje předplatitele k užívání služeb serveru nejvýše z jednoho počítače současně, anebo, dochází-li k ukládání obsahu do zařízení (např. produkty pro tablety a telefony), z jednoho zařízení v jednom kalendářním dni, resp. z jednoho zařízení v čase dle konkrétní periodicity titulu (v jednom měsíci od vydání měsíčníku apod.).

7.3.4. V případě objednání více kusů elektronických produktů je předplatitel povinen nejpozději v den požadované aktivace produktů přidělit k jednotlivým přístupům existující uživatelská jména získaná registrací na www.bankovnictvionline.cz.

7.3.5. V případě objednávky e-titulů se předplatitel zavazuje uvést při registraci unikátní e-mail (e-mail nesmí být duplicitní pro více uživatelských jmen/loginů, a to ani pro loginy vzniklé při dřívějších registracích). Pokud předplatitel nedodrží ujednání popsané v tomto bodu, nezaručuje vydavatel funkčnost e-titulů na mobilních telefonech a tabletech.

 

8. Ochrana dat

8.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů, předplatitel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Předplatitel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje předplatitel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

8.2. Předplatitel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce zveřejněné v periodikách vydavatele).

8.3. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

8.4. Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči předplatiteli využít třetí osobu.

8.5. Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

8.6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

9. Autorská práva

9.1. Předplatitel bere na vědomí, že některý obsah jak tištěného vydání periodika, tak elektronického periodika – ať již ve formátu PDF (newsletter), nebo v on-line verzi časopisu vydané na www.bankovnictvionline.cz, tak programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je předplatitele odpovědný v plném rozsahu.

9.2. Bez předchozího písemného souhlasu 4H production s.r.o. je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu či části materiálu jak z tištěného vydání periodika, tak z elektronického periodika – ať již ve formátu PDF (newsletter), nebo v on-line verzi časopisu vydané na www.bankovnictvionline.cz, tak programového vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná a to včetně zahnutí do rámců, překopírování do firemního intranetu nebo uchovávání v jakýchkoli databázích.

 

10. Ochranná známka

10.1. Bankovnictví ® je zapsaná ochranná známka společnosti 4H production s.r.o., registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 344269.

10.2. Měsíčník Bankovnictví ® je zapsaná ochranná známka společnosti 4H production s.r.o., registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 337946.

10.3. Jakékoliv použití ochranné známky nebo označení zaměnitelného s ochrannou známkou je možné pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti 4H production s.r.o.

 

11. Závěrečná ujednání

11.1. Vydavatel provádí správu předplatného, tj. příjímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet vydavatele, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek.

11.2. Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku, a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

11.3. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že vydavatel nahradí tyto Všeobecné obchodní podmínky jinými, mohou se vydavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými Všeobecnými podmínkami vydavatele.

14.4. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2015.

 

komentáře
Úspěšné mistrovství světa – může pomoci ekonomickému oživení? Předpokládáme, že samotný šampionát „velkými čísly“ výrazněji nepohne. Podle odh... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
V globální ekonomice narůstá protekcionismus. Jak razantně zareaguje Evropa? Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových čínských dovozů do Ameriky, proto není tř... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Přirozená reálná dlouhodobá úroková míra směřuje na sever Jen pro představu - např. forwardově počítaná reálná úroková míra „pět let za pě... Jan Čermák, analytik ČSOB
Profile picture for user Jan Čermák