Přejít k hlavnímu obsahu
Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017
Počty insolvenčních návrhů v roce 2017 stejně jako v předchozích třech letech klesaly. Jejich pokles byl však výraznější, meziročně o 21,6 %.

Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2017 kopíruje pozitivní vývoj ekonomiky. Současně se do jejich počtu bezpochyby odrazila i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost k 1. 7. 2017.

Pokud se zaměříme na hodnoty insolvenčních návrhů platné od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008, můžeme vidět poměrně strmé nárůsty – a to až do roku 2013, kdy byla zaznamenána historicky nejvyšší roční hodnota počtu insolvenčních návrhů. Pak už zaznamenáváme jen poklesy, které jsou však méně razantní než byly růsty do roku 2013. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8 %. V roce 2015 činil pokles proti roku 2014 7,9 %. V roce 2016 proti roku 2015 dochází k dalšímu poklesu - o 8,8 % a v období 2017/2016 je pokles již 21,6 %.

Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 2008 – 2017
 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 7. 2017 obsahuje řadu změn. Mimo jiné ukládá právnickým osobám povinnost dokládat svoji pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hned při podání insolvenčního návrhu hradit zálohy. U fyzických osob zpřísňuje podání insolvenčního návrhu podmínka, že insolvenční návrh s návrhem na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.

Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem, tak u spotřebitelů. Klesající trend je zesilující. Zatímco pokles insolvenčních návrhů u firem činil v roce 2015 proti roku 2014 15,7 % a u fyzických osob 7 %, v roce 2016/2015 to bylo u firem již 18,8 % a u spotřebitelů 8,4 %. V roce 2017/2016 je to u firem již 26,05 % a u spotřebitelů 21,15 %

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

V insolvenci se v roce 2017 ocitlo několik velkých stavebních společností. U společnosti PSJ, a.s. došlo k zpětvzetí insolvenčního návrhu a zastavení řízení. V úpadku je od 14. 8. 2017 společnost IMOS group s.r.o., konkurz byl prohlášen na společnost D.I.S., spol. s r.o. a třetí insolvenční návrh v pořadí řeší firma PSG-International a.s. Soud nejprve vydal Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, po odvolání navrhovatele bylo Usnesení výhradně z procesních důvodů zrušeno.

Prohlášením konkurzu skončil insolvenční návrh u společností ARCHER SHERIDAN, s.r.o. (poskytovatel leasingových služeb), Exiteria a.s. (prodejce nábytku) a SHERIDAN MOTOR CZECH, s.r.o. (prodejce osobních automobilů). Naopak reorganizace byla povolena u tiskařské společnosti EUROPRINT a.s., firmy ESSA CZECH, spol. s r.o. (dodavatel plechových dílů pro automobilový průmysl) i u dodavatele inženýrských služeb pro chemický průmysl, společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu vydal soud u výrobce plastových a hliníkových oken SVĚT OKEN s.r.o.

V letošním roce opět řešila dva insolvenční návrhy společnost TREVOS, a.s., výrobce zářivkových svítidel. Celkově to byl pro společnost již čtvrtý insolvenční návrh údajných zahraničních věřitelů. Soud všechny insolvenční návrhy zamítl s odkazem na šikanózní jednání navrhovatelů, neboť společnost osvědčila, že nesplňuje znaky hrozícího úpadku.

Z hlediska právních forem se v roce 2017 opět vyskytovaly insolvenční návrhy nejčastěji u evropských společností a akciových společností. Stejné to bylo i v roce 2016, jen pořadí bylo opačné. Nejméně rizikovou právní formou byla stejně jako v roce 2016 fyzická osoba podnikající a v rámci právnických osob veřejná obchodní společnost.

Tabulka č. 2: Insolvence dle právních forem

Zdroj: Creditreform

I pořadí krajů s nejvyšším počtem insolvenčních návrhů bylo v roce 2017 stejné jako v roce 2016 a 2015. Pomyslná první příčka patří Praze, následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. 

Situace se trochu promíchala na opačném konci žebříčku, tzn. u oblastí s nejnižším počtem podaných insolvencí. Dlouhodobý favorit, kterým je Středočeský kraj, byl na pozici nejnižšího počtu insolvenčních návrhů vystřídán Libereckým krajem a přesunul se na druhou pozici, následuje kraj Zlínský a kraj Vysočina. Plzeňský kraj, kterému v roce 2016 patřila hned druhá nejlepší příčka, se v letošním roce přesunul na pozici s čtvrtým nejvyšším počtem insolvencí.

Tabulka č. 3: Insolvence dle regionů

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky    

Změny v pořadí zaznamenáváme v roce 2017 u odvětví. V posledních letech patřily k nejrizikovějším odvětvím z hlediska náchylnosti k insolvenci firmy z odvětví papírenského průmyslu, těžby, chemického průmyslu a telekomunikací.

V roce 2017 obsadilo první příčku s nejvyšším počtem insolvencí odvětví výzkumu a vývoje. Následuje chemický průmysl a výroba z plastů, sběr a likvidace odpadů, potravinářství, těžba a strojírenství.

Nejméně insolvencí bylo stejně jako v posledních dvou letech ve veřejné správě a v odvětví čištění odpadních vod. Dalšími stabilními obory jsou osobní služby, zdravotnictví, nakladatelství a IT služby. V roce 2017 se do této slupiny přidal i obor telekomunikace.

V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno stejně jako v předchozích letech v oblasti velkoobchodu a stavebnictví. Hned třetí v pořadí následuje odvětví podnikového poradenství a reklamy, maloobchodní prodej, služby v oblasti nemovitostí, restaurací a hotelů.

Tabulka č. 4: Insolvence dle odvětví

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky    

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací. 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. 

Vývoj počtu konkurzů kopíruje pozitivní tendence vývoje u počtu insolvenčních návrhů. I u konkurzů dochází v posledních letech k poklesu jejich počtu. V roce 2015/2014 o 8,8 %, v roce 2016 činí pokles ve srovnání s rokem 2015 9,5 % a v roce 2017/2016 byl meziroční pokles počtu konkurzů dokonce 21,6 %.

V roce 2017 se mírně snížil podíl živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu. Z celkového počtu firem v konkurzu bylo v roce 2017 49,16% živnostníků. V předchozích letech jich bylo více než polovina (v roce 2016 54,3 % a v roce 2015 52,9 %).

Tabulka č. 5: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů – historicky
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2017

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. 

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií. 

Graf č. 3: Počet povolených reorganizací – historicky
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2017 soudem povoleno 180 reorganizací. V roce 2017 bylo povoleno 20 reorganizací – mj. u firmy 

EUROPRINT a.s., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., ESSA CZECH, spol. s r.o., MPOWER Engineering, a.s., VÍTKOVICE REVMONT a.s., LUMEN a.s., Masokombinát Tábor s.r.o., Velvana, a. s., OLEO CHEMICAL, a.s., SEVAPHARMA a.s. ad.

10 reorganizací bylo v roce 2017 přeměněno v konkurz – např. u firem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2P Commercial Agency s.r.o., LUMEN a.s., PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., STAVCONSULT PROJEKT a.s., POLDI TRADE a.s., POLDI s.r.o. ad.

Vývoj v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů vykazuje v posledních třech letech také klesající tendenci. Vedle příznivých podmínek na trhu práce a rostoucích platů k tomu v roce 2017 pravděpodobně přispěla i změna Insolvenčního zákona, která od 1. 7. 2017 nastavila povinnost akreditace při poskytování služeb v oblasti oddlužení. Záměrem úpravy bylo jednak eliminovat ty návrhy na oddlužení, které neměly šanci na schválení soudem a jednak ochránit dlužníky před lichvářskými platbami poskytovatelům poradenských služeb.

Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob – spotřebitelů
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. 

V roce 2017 požádalo o oddlužení celkem 20 942 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 19 043 případech, tj. 90,93 %. Procento povolených oddlužení se v roce 2017 zvýšilo, v roce 2016 bylo z celkových 26 497 žádostí povoleno oddlužení u 22 306 osob, tj. jen 84%.

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2017 celkem 422 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Graf č. 5: Oddlužení – osobní bankroty v ČR
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

K 1. 7. 2017 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona, která upravila řadu oblastí zákona, např.

  • u obchodních korporací se nepřihlíží ke změně sídla, která proběhla v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.

  • věřitelé musí dokládat svou pohledávku potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce.

  • zvyšuje se postih za šikanózní insolvenční návrh a zpřísňují se podmínky pro případ šikanózy insolvenčními návrhy, např. v případě, kdy navrhovatel podá návrh záměrně u nepříslušného soudu. 

  • nově byla vytvořena tzv. negativní domněnka úpadku. Podle ní se podnikatel může ubránit věřitelskému insolvenčnímu návrhu, když prokáže, že jeho splatné závazky nepřevyšují disponibilní zdroje o více než 10 %.

Ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat v roce 2017 další návrh novely Insolvenčního zákona. Ta se dostala pod označením tisk 1030 do prvního čtení v poslanecké sněmovně dne 27. 4. 2017. Projednávání návrhu, které proběhlo 19. 5. 2017, bylo přerušeno a nyní je ukončeno z důvodu ukončení volebního období poslanecké sněmovny.

Novela měla mj. upravovat podmínky pro oddlužení. Záměrem ministerstva bylo rozšíření okruhu lidí, kteří by mohli oddlužení využít a současně je motivovat k aktivnímu řešení svého dluhu. Podle návrhu ministerstva by měla být upravena stávající podmínka pro oddlužení, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Návrh ministerstva předpokládá, že když dlužník splatí 50 % dluhů do 3 let, bude oddlužení ukončeno. Když splatí 30 % dluhu, tak potrvá 5 let. Nejdelší doba pro oddlužení má být 7 let a to v případě, že dlužník splatí méně než 30 % dluhů. Současně má posílit role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně připravovat zprávu o postupu oddlužení.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2018 jsou nadále optimistická. Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. Stabilita a růst mezd se pak budou promítat do dalšího růstu domácí poptávky.  

U firemních insolvencí bude pokračovat příznivý klesající trend jak v počtech insolvenčních návrhů, tak konkurzů.

Situaci u spotřebitelů by mohla ovlivnit připravovaná změna zákona, která má změnit podmínky pro oddlužení. Pokud by k úpravě zákona a jejímu schválení došlo, mohli by o oddlužení žádat i ti spotřebitelé, kteří se svou dluhovou situaci zatím snažili zvládat nebo ti, kteří na oddlužení nedosáhli. To by se pak mohlo promítnout v nárůstu počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Pokud ale k žádným mimořádným změnám nedojde, předpokládáme i pro skupinu spotřebitelů klesající nebo stagnující počet insolvenčních návrhů v roce 2018.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4 500 pracovníků.

Zdroj: SETEVA

Datum vytvoření: 08/01/2018
-- Redakce

linkedin

Komentáře komentáře
Realitní trh korigoval ve druhém kvartále výrazněji... Při ní totiž nejde jen o absolutní úroveň nominálních cen nemovitostí, ale přede... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Pád inflace zpomaluje Ve srovnání s červencem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 %, a to především z... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Rozkolísané koruně chybí garance ČNB Minulý týden ovšem potvrdil naši tezi o větší zranitelnosti tuzemské měny, když ... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko