Přejít k hlavnímu obsahu
Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017
Počty insolvenčních návrhů v roce 2017 stejně jako v předchozích třech letech klesaly. Jejich pokles byl však výraznější, meziročně o 21,6 %.

Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2017 kopíruje pozitivní vývoj ekonomiky. Současně se do jejich počtu bezpochyby odrazila i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v účinnost k 1. 7. 2017.

Pokud se zaměříme na hodnoty insolvenčních návrhů platné od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008, můžeme vidět poměrně strmé nárůsty – a to až do roku 2013, kdy byla zaznamenána historicky nejvyšší roční hodnota počtu insolvenčních návrhů. Pak už zaznamenáváme jen poklesy, které jsou však méně razantní než byly růsty do roku 2013. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8 %. V roce 2015 činil pokles proti roku 2014 7,9 %. V roce 2016 proti roku 2015 dochází k dalšímu poklesu - o 8,8 % a v období 2017/2016 je pokles již 21,6 %.

Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 2008 – 2017
 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 7. 2017 obsahuje řadu změn. Mimo jiné ukládá právnickým osobám povinnost dokládat svoji pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hned při podání insolvenčního návrhu hradit zálohy. U fyzických osob zpřísňuje podání insolvenčního návrhu podmínka, že insolvenční návrh s návrhem na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.

Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem, tak u spotřebitelů. Klesající trend je zesilující. Zatímco pokles insolvenčních návrhů u firem činil v roce 2015 proti roku 2014 15,7 % a u fyzických osob 7 %, v roce 2016/2015 to bylo u firem již 18,8 % a u spotřebitelů 8,4 %. V roce 2017/2016 je to u firem již 26,05 % a u spotřebitelů 21,15 %

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

V insolvenci se v roce 2017 ocitlo několik velkých stavebních společností. U společnosti PSJ, a.s. došlo k zpětvzetí insolvenčního návrhu a zastavení řízení. V úpadku je od 14. 8. 2017 společnost IMOS group s.r.o., konkurz byl prohlášen na společnost D.I.S., spol. s r.o. a třetí insolvenční návrh v pořadí řeší firma PSG-International a.s. Soud nejprve vydal Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, po odvolání navrhovatele bylo Usnesení výhradně z procesních důvodů zrušeno.

Prohlášením konkurzu skončil insolvenční návrh u společností ARCHER SHERIDAN, s.r.o. (poskytovatel leasingových služeb), Exiteria a.s. (prodejce nábytku) a SHERIDAN MOTOR CZECH, s.r.o. (prodejce osobních automobilů). Naopak reorganizace byla povolena u tiskařské společnosti EUROPRINT a.s., firmy ESSA CZECH, spol. s r.o. (dodavatel plechových dílů pro automobilový průmysl) i u dodavatele inženýrských služeb pro chemický průmysl, společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu vydal soud u výrobce plastových a hliníkových oken SVĚT OKEN s.r.o.

V letošním roce opět řešila dva insolvenční návrhy společnost TREVOS, a.s., výrobce zářivkových svítidel. Celkově to byl pro společnost již čtvrtý insolvenční návrh údajných zahraničních věřitelů. Soud všechny insolvenční návrhy zamítl s odkazem na šikanózní jednání navrhovatelů, neboť společnost osvědčila, že nesplňuje znaky hrozícího úpadku.

Z hlediska právních forem se v roce 2017 opět vyskytovaly insolvenční návrhy nejčastěji u evropských společností a akciových společností. Stejné to bylo i v roce 2016, jen pořadí bylo opačné. Nejméně rizikovou právní formou byla stejně jako v roce 2016 fyzická osoba podnikající a v rámci právnických osob veřejná obchodní společnost.

Tabulka č. 2: Insolvence dle právních forem

Zdroj: Creditreform

I pořadí krajů s nejvyšším počtem insolvenčních návrhů bylo v roce 2017 stejné jako v roce 2016 a 2015. Pomyslná první příčka patří Praze, následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. 

Situace se trochu promíchala na opačném konci žebříčku, tzn. u oblastí s nejnižším počtem podaných insolvencí. Dlouhodobý favorit, kterým je Středočeský kraj, byl na pozici nejnižšího počtu insolvenčních návrhů vystřídán Libereckým krajem a přesunul se na druhou pozici, následuje kraj Zlínský a kraj Vysočina. Plzeňský kraj, kterému v roce 2016 patřila hned druhá nejlepší příčka, se v letošním roce přesunul na pozici s čtvrtým nejvyšším počtem insolvencí.

Tabulka č. 3: Insolvence dle regionů

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky    

Změny v pořadí zaznamenáváme v roce 2017 u odvětví. V posledních letech patřily k nejrizikovějším odvětvím z hlediska náchylnosti k insolvenci firmy z odvětví papírenského průmyslu, těžby, chemického průmyslu a telekomunikací.

V roce 2017 obsadilo první příčku s nejvyšším počtem insolvencí odvětví výzkumu a vývoje. Následuje chemický průmysl a výroba z plastů, sběr a likvidace odpadů, potravinářství, těžba a strojírenství.

Nejméně insolvencí bylo stejně jako v posledních dvou letech ve veřejné správě a v odvětví čištění odpadních vod. Dalšími stabilními obory jsou osobní služby, zdravotnictví, nakladatelství a IT služby. V roce 2017 se do této slupiny přidal i obor telekomunikace.

V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno stejně jako v předchozích letech v oblasti velkoobchodu a stavebnictví. Hned třetí v pořadí následuje odvětví podnikového poradenství a reklamy, maloobchodní prodej, služby v oblasti nemovitostí, restaurací a hotelů.

Tabulka č. 4: Insolvence dle odvětví

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky    

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací. 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. 

Vývoj počtu konkurzů kopíruje pozitivní tendence vývoje u počtu insolvenčních návrhů. I u konkurzů dochází v posledních letech k poklesu jejich počtu. V roce 2015/2014 o 8,8 %, v roce 2016 činí pokles ve srovnání s rokem 2015 9,5 % a v roce 2017/2016 byl meziroční pokles počtu konkurzů dokonce 21,6 %.

V roce 2017 se mírně snížil podíl živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu. Z celkového počtu firem v konkurzu bylo v roce 2017 49,16% živnostníků. V předchozích letech jich bylo více než polovina (v roce 2016 54,3 % a v roce 2015 52,9 %).

Tabulka č. 5: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů – historicky
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2017

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. 

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií. 

Graf č. 3: Počet povolených reorganizací – historicky
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2017 soudem povoleno 180 reorganizací. V roce 2017 bylo povoleno 20 reorganizací – mj. u firmy 

EUROPRINT a.s., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., ESSA CZECH, spol. s r.o., MPOWER Engineering, a.s., VÍTKOVICE REVMONT a.s., LUMEN a.s., Masokombinát Tábor s.r.o., Velvana, a. s., OLEO CHEMICAL, a.s., SEVAPHARMA a.s. ad.

10 reorganizací bylo v roce 2017 přeměněno v konkurz – např. u firem VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 2P Commercial Agency s.r.o., LUMEN a.s., PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., STAVCONSULT PROJEKT a.s., POLDI TRADE a.s., POLDI s.r.o. ad.

Vývoj v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů vykazuje v posledních třech letech také klesající tendenci. Vedle příznivých podmínek na trhu práce a rostoucích platů k tomu v roce 2017 pravděpodobně přispěla i změna Insolvenčního zákona, která od 1. 7. 2017 nastavila povinnost akreditace při poskytování služeb v oblasti oddlužení. Záměrem úpravy bylo jednak eliminovat ty návrhy na oddlužení, které neměly šanci na schválení soudem a jednak ochránit dlužníky před lichvářskými platbami poskytovatelům poradenských služeb.

Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob – spotřebitelů
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. 

V roce 2017 požádalo o oddlužení celkem 20 942 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 19 043 případech, tj. 90,93 %. Procento povolených oddlužení se v roce 2017 zvýšilo, v roce 2016 bylo z celkových 26 497 žádostí povoleno oddlužení u 22 306 osob, tj. jen 84%.

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2017 celkem 422 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Graf č. 5: Oddlužení – osobní bankroty v ČR
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

K 1. 7. 2017 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona, která upravila řadu oblastí zákona, např.

  • u obchodních korporací se nepřihlíží ke změně sídla, která proběhla v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.

  • věřitelé musí dokládat svou pohledávku potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce.

  • zvyšuje se postih za šikanózní insolvenční návrh a zpřísňují se podmínky pro případ šikanózy insolvenčními návrhy, např. v případě, kdy navrhovatel podá návrh záměrně u nepříslušného soudu. 

  • nově byla vytvořena tzv. negativní domněnka úpadku. Podle ní se podnikatel může ubránit věřitelskému insolvenčnímu návrhu, když prokáže, že jeho splatné závazky nepřevyšují disponibilní zdroje o více než 10 %.

Ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat v roce 2017 další návrh novely Insolvenčního zákona. Ta se dostala pod označením tisk 1030 do prvního čtení v poslanecké sněmovně dne 27. 4. 2017. Projednávání návrhu, které proběhlo 19. 5. 2017, bylo přerušeno a nyní je ukončeno z důvodu ukončení volebního období poslanecké sněmovny.

Novela měla mj. upravovat podmínky pro oddlužení. Záměrem ministerstva bylo rozšíření okruhu lidí, kteří by mohli oddlužení využít a současně je motivovat k aktivnímu řešení svého dluhu. Podle návrhu ministerstva by měla být upravena stávající podmínka pro oddlužení, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Návrh ministerstva předpokládá, že když dlužník splatí 50 % dluhů do 3 let, bude oddlužení ukončeno. Když splatí 30 % dluhu, tak potrvá 5 let. Nejdelší doba pro oddlužení má být 7 let a to v případě, že dlužník splatí méně než 30 % dluhů. Současně má posílit role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně připravovat zprávu o postupu oddlužení.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2018 jsou nadále optimistická. Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. Stabilita a růst mezd se pak budou promítat do dalšího růstu domácí poptávky.  

U firemních insolvencí bude pokračovat příznivý klesající trend jak v počtech insolvenčních návrhů, tak konkurzů.

Situaci u spotřebitelů by mohla ovlivnit připravovaná změna zákona, která má změnit podmínky pro oddlužení. Pokud by k úpravě zákona a jejímu schválení došlo, mohli by o oddlužení žádat i ti spotřebitelé, kteří se svou dluhovou situaci zatím snažili zvládat nebo ti, kteří na oddlužení nedosáhli. To by se pak mohlo promítnout v nárůstu počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Pokud ale k žádným mimořádným změnám nedojde, předpokládáme i pro skupinu spotřebitelů klesající nebo stagnující počet insolvenčních návrhů v roce 2018.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4 500 pracovníků.

Zdroj: SETEVA

Datum vytvoření: 08/01/2018
-- Redakce

 

linkedin

Komentáře komentáře
Nálada v české ekonomice na bodu mrazu Důvodem o trochu lepší – i když stále přece jen negativní – nálady je třeba vidě... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Hrozí české ekonomice měnová krize? Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nero... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
ČNB ponechává sazby stabilní a výrazně přepisuje prognózu Pravděpodobně proto, že ČNB opět zkrátila horizont měnové politiky do původních ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš