MONETA dosáhla čistého zisku 4,2 miliardy Kč, meziroční nárůst o 7,1 %

MONETA zveřejnila konsolidovaný čistý zisk za rok 2018 ve výši 4,2 miliardy Kč (nárůst o 7,1 % oproti roku 2017) a návratnost hmotného kapitálu 17,9 % (nárůst o 190 bazických bodů oproti roku 2017). Vedení společnosti plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 3,1 miliardy Kč, což představuje výplatní poměr ve výši 75 %.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA, uvedl: „Je mi potěšením komentovat naše pozitivní finanční výsledky za rok 2018. Především jsme dosáhli čistého zisku 4,2 miliardy Kč, naše čisté úrokové výnosy se vrátily k růstu a společně s úspěšným prodejem historických nevýkonných úvěrů přispěly k vyšším celkovým provozním výnosům na úrovni 10,2 miliardy Kč. Důsledným řízením nákladů jsme dosáhli jejich snížení meziročně o 1,9 % na 4,9 miliardy Kč. Náklady na riziko jsme udrželi na nízké úrovni 21 bazických bodů, a to zejména díky prodeji historických nevýkonných úvěrů a příznivému makroekonomickému prostředí. Během loňského roku jsme získali 31 300 klientů a dále jsme o 3,3 % meziročně zvýšili podíl zákazníků, pro které jsme primární bankou. Na základě našich skvělých výsledků plánujeme navrhnout dividendu ve výši 6,15 Kč na akcii. Děkuji našim zaměstnancům a členům vedení za dosažení vynikajících výsledků.“

Digitální produkty

Úspěšná digitální strategie umožnila Bance racionalizovat pobočkovou síť, včetně uzavření 25 obchodních míst v roce 2018, a tím dosáhnout cílů stanovených v digitální distribuční strategii zveřejněné v prosinci 2017 a aktualizované v prosinci 2018. Zároveň MONETA úspěšně spustila digitální platformu pro distribuci úvěrových a depozitních produktů prostřednictvím třetích stran, což umožní Bance do budoucna optimalizovat její náklady.

V průběhu roku 2018 Banka sjednala spotřebitelské úvěry online v objemu 6,1 miliardy Kč a to se podílelo z 32 % na celkové produkci nových spotřebitelských úvěrů ve srovnání s 18 % v roce 2017. Z toho 1,6 miliardy Kč bylo v roce 2018 sjednáno plně online prostřednictvím oceňované mobilní aplikace Smart Banka a internetového bankovnictví; meziročně se jedná o nárůst ve výši 177,5 %. Zároveň celkem 155 tisíc stávajících retailových klientů má plně online k dispozici předschválené limity nezajištěných úvěrů v souhrnném objemu 39 miliard Kč.

Úvěry pro podnikatele a malé firmy sjednané online v roce 2018 představovaly celkem 618 milionů Kč a dosáhly podílu 23 % na celkovém objemu úvěrů pro podnikatele a malé firmy oproti 15 % v roce 2017. Z toho 141 milionů Kč bylo sjednáno plně online prostřednictvím mobilního a internetového bankovnictví, což představuje meziroční růst o 158,5 %. Celkem 23 200 stávajících klientů z řad podnikatelů a malých firem má nyní plně online k dispozici předschválené úvěrové limity v souhrnné výši 6 miliard Kč.

Počet registrovaných uživatelů Smart Banky meziročně významně vzrostl o 42 % a dosáhl 265 tisíc na konci roku 2018. V souladu s touto rychle rostoucí oblibou digitálního bankovnictví se zvýšil i podíl transakcí provedených tímto kanálem meziročně na 19,5 % z 12,3 % v předchozím roce.

V roce 2018 Banka úspěšně spustila řadu produktů, které lze sjednat plně online, například kreditní kartu pro komerční klienty, spotřebitelské úvěry přes Smart Banku, předschválení žádostí o hypoteční úvěry pro finanční zprostředkovatele nebo úvěry pro zcela nové klienty Banky z řad podnikatelů a malých firem. Banka zavedla digitální proces zakládání běžných účtů a sjednávání spotřebitelských úvěrů s využitím tabletu pro finanční zprostředkovatele a strategického partnera, Českou pojišťovnu / Generali. Dále, nové webové stránky www.moneta.cz zaznamenaly v prosinci 2018 meziroční nárůst přirozené návštěvnosti o 111 %, což významně přispělo ke snížení akvizičních nákladů na nové úvěry.

MONETA pokračovala v posilování své pozice skutečného digitálního šampiona pro retailové klienty, podnikatele a malé firmy na českém bankovním trhu. Jako další produkt plánuje Banka v prvním čtvrtletí 2019 spustit plně online kontokorentní úvěr a pokrýt jím potřeby klientů se zájmem o malé či krátkodobé úvěry.

Retailové bankovnictví

MONETA dosáhla meziročně dvouciferného nárůstu balance u retailových výkonných úvěrů o 22,1 % na 74,8 miliardy Kč. Ten byl zajištěn zejména skvělým růstem hypotečních úvěrů (meziročně o 55,8 % na 31,4 miliardy Kč), doplněný solidním výsledkem spotřebitelských úvěrů (meziročně o 7,4 % na 37 miliard Kč) a financováním automobilů (meziročně o 5,3 % na 2,9 miliardy Kč).

Tržní podíl Banky u hrubých hypotečních úvěrů vzrostl v roce 2018 na 2,8 % (oproti 2 % v roce 2017). Ve stejném období dosáhl tržní podíl Banky na produkci nových hypoték 8 %, což potvrdilo pozici Banky jako jednoho z pěti největších poskytovatelů hypoték v České republice. Tržní podíl u spotřebitelských úvěrů mírně poklesl na 18,8 % na konci roku 2018 z původních 19,3 % na konci roku 2017, což  bylo i částečně ovlivněno prodejem historických nevýkonných úvěrů.

Silný meziroční růst vkladů retailových zákazníků o 13,7 % překonal růst trhu (meziroční nárůst o 9,8 %) a MONETA tak v roce 2018 zvýšila tržní podíl na 3,9 %. Banka i nadále pokračuje v optimalizaci své pobočkové sítě, včetně úpravy 12 poboček do nového moderního vzhledu a instalace 26 nových vkladových bankomatů.

Během roku 2018 MONETA získala 23 500 nových klientů (čistý přírůstek po odečtení odchozích klientů), což je o 23 % lepší výsledek než v předchozím roce.

Segement živnostníků, podnikatelů a malých a středních firem

MONETA dosáhla v roce 2018 v oblasti portfolia komerčních výkonných úvěrů meziročního nárůstu balance o 6,7 % na celkových 65,3 miliardy Kč. Růst portfolia komerčních úvěrů byl díky pokračujícímu nárůstu v segmentu podnikatelů a malých firem podpořen silnými výsledky investičních úvěrů. Balance úvěrů pro podnikatele a malé firmy meziročně vzrostla o 63,1 % na 4,5 miliardy Kč. Investiční úvěry vzrostly meziročně o 6,4 % na 36,6 miliardy Kč.

Během roku 2018 MONETA získala 7 800 klientů z řad podnikatelů a malých firem (čistý přírůstek po odečtení odchozích klientů) , což je o 21 % lepší výsledek než rok předtím.

Provozní výnosy

MONETA vykázala v roce 2018 celkové provozní výnosy ve výši 10,2 miliardy Kč, což představuje meziročně pokles o 1,7 %. Z toho 7,4 miliardy Kč tvoří čisté úrokové výnosy, které se vrátily k růstu, a obrátil se tak negativní trend klesajících úrokových výnosů během posledních osmi let. Neúrokové výnosy ve výši 2,8 miliardy Kč poklesly meziročně o 7,3 % a byly ovlivněny nižšími příjmy z odepsaných nevýkonných úvěrů vlivem prodeje značného objemu nevýkonných úvěrů v posledních dvou letech.

Provozní náklady

Provozní náklady klesly v roce 2018 meziročně o 1,9 % na 4,9 miliardy Kč, a to i navzdory mzdové inflaci a vyšším nákladům na odpisy a amortizaci. Během roku 2018 klesly personální náklady meziročně o 5,4 % na 2,3 miliardy Kč zejména z důvodu meziročního poklesu průměrného počtu zaměstnanců o 3,5 %. Administrativní a ostatní provozní náklady poklesly meziročně o 6,3 % na 1,9 miliardy Kč. Odpisy a amortizace vzrostly meziročně o 47,3 % na 610 milionů Kč vzhledem k investicím do bankomatové a pobočkové sítě, IT platforem a digitálních produktů.

Řízení rizik

MONETA pokračovala ve zlepšování svých aktiv prostřednictvím úspěšné monetizace historických nevýkonných úvěrů v nominální hodnotě 5,3 miliardy Kč, které v roce 2018 vytvořily zisk před zdaněním ve výši 1,1 miliardy Kč, z čehož 678 milionů Kč bylo zohledněno v nákladech na riziko. V důsledku toho klesl poměr nevýkonných úvěrů z 4,1 % v roce 2017 na 2,8 % v roce 2018. Vedle prodeje historických nevýkonných úvěrů byly náklady na riziko Banky pozitivně ovlivněny rovněž příznivým úvěrovým prostředím. Celkové náklady na riziko se tak udržely na nízké úrovni 21 bazických bodů, což v absolutním vyjádření představuje 274 milionů Kč. Náklady na riziko očištěné o dopad z prodejů historických nevýkonných úvěrů jsou ve výši 72 bazických bodů za rok 2018.

Dlouhodobá udržitelnost a společenská odpovědnost firmy

MONETA usilovala o snižování své uhlíkové stopy, hledala zodpovědný postoj k životnímu prostředí a podporovala zodpovědný přístup mezi svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky. „Dobrovolně jsme se zavázali snížit naši uhlíkovou stopu o 35 % do roku 2020. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, je přechod většiny naší firemní flotily automobilů se spalovacím motorem na elektromobily. Na konci roku 2018 jsme provozovali 56 elektromobilů, což z nás udělalo jasného lídra ve firemní elektromobilitě v České republice. Rovněž jsme přestěhovali naši pražskou centrálu do budovy zrenovované plně v souladu s nejnovějšími standardy v oblasti životního prostředí. Věřím, že tyto iniciativy budou mít dlouhodobě pozitivní dopad na svět, ve kterém žijeme i pracujeme,“ uvedl Tomáš Spurný.

Jelikož je společenská odpovědnost nedílnou součástí podnikání Banky, podporuje své zaměstnance, aby se v průběhu roku zapojili jako dobrovolníci ve prospěch jejich komunit a neziskových organizací. Téměř 300 dobrovolníků MONETA odpracovalo více než 2 500 hodin pro místní komunity a v roce 2018 podpořilo projekty 65 neziskových organizací. MONETA poskytla v roce 2018 skoro 5 milionů Kč 59 organizacím a iniciativám, které navrhli a podpořili zaměstnanci.

MONETA je také hrdým generálním partnerem Českého tenisového svazu a pomáhá najít a finančně podpořit nové české tenisové talenty mezi mladou generací.

 

Datum vytvoření: Pátek, 8. Únor 2019

Ustupující inflace ponechá ČNB v klidu

Poslední červnová čísla naznačila, že inflace v začíná v ČR pomalu ustupovat. Zatímco ještě v...

Petr Dufek
Makroekonom
ČSOB

OPEC+ pokračuje v těžebních škrtech. Kdo je vítěz a kdo poražený?

Producentské státy kartelu OPEC včera oficiálně potvrdily prodloužení dohody na omezení těžby o...

Dominik Rusinko
Analytik ČSOB

Proč je Fed důležitý i pro českou korunu?

Červnové zasedání Fedu bude klíčovým momentem tohoto týdne. Trhy v posledních týdnech výrazně...

Jan Bureš
Hlavní ekonom Patria Finance