Přejít k hlavnímu obsahu
Garanční systém vyplatí klienty Sberbank
sberbank konec

Garanční systém finančního trhu obdržel dne 28. 2. 2022 Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 28,5 mld. Kč.

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet tři typy náhrad vkladů: 

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 28.2. 2022 (tzv. rozhodný den) vkladateli Sberbank CZ, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu odpovídajícímu částce 100 000 EUR na jednoho vkladatele (přesná částka v českých korunách bude vypočtena na základě kurzu Kč/EUR, který ČNB vyhlásí ke dni 28. 2. 2022).
  •  
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu  odpovídajícímu částce 100 000 EUR na jednoho zákazníka. 
  •  
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží nárok na zvýšenou náhradu vkladu. 

Garanční systém nejpozději do 8. března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé Sberbank CZ, a.s., informováni prostřednictvím webových stránek Garančního systému www.garancnisystem.cz a sdělovacích prostředků. Garanční systém navíc před zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis obsahující kromě informací o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě.    

Garanční systém musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 9. března 2022, výplatu institucionálních náhrad nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 21. března 2022 a výplatu zvýšených náhrad do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 28. června 2022.

Vyplácet bude Komerční banka

Klienti Sberbank CZ, a.s., budou vypláceni prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s., s níž má Garanční systém uzavřenu smlouvu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/seznam-pobocek-vyplata před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad (základních, institucionálních nebo zvýšených).  

Při výplatě základních náhrad nemusí klienti Sberbank CZ, a.s., vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob – podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání. Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“) s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Mohou nastat situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář najde vkladatel na webových stránkách Garančního systému www.garancnisystem.cz/formulare. 

O výplatu zvýšené náhrady je na rozdíl od výplaty náhrad v základní výši potřeba podat žádost ve lhůtě do dne 28. dubna 2022. Veškeré informace o tom, kdo je oprávněn žádat o zvýšenou náhradu pohledávek z vkladů, vzor žádosti a další potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Garančního systému https://www.garancnisystem.cz/zvysene-nahrady.

 

Datum vytvoření: 28/02/2022
-- Redakce

invest summit

ZK2023 cena veřejnosti

ZK2023 cena podnikatelů

Komentáře komentáře
Začátek roku ve znamení stagnace Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brz... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Česká národní banka drží sazby stabilní, jestřábí hlasy sílí Za rozhodnutím stála nová prognóza centrální banky, která počítá s rychlejším rů... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Jestřábí hlasy z ČNB nabírají na síle Z pohledu toho, jak dlouho by mohly sazby setrvat na současných 7 %, se v minulé... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko